ARBEIDSZAKEN

Arbeidsrecht gaat feitelijk over de wederzijdse rechten en plichten van werkgever en werknemer.

De belangrijkste rechten en plichten van de werkgever en de werknemer zijn terug te vinden in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In de arbeidsovereenkomst kunnen partijen aanvullende en of afwijkende bepalingen opnemen zolang deze niet in strijd zijn met dwingendrechtelijke wetsartikelen.

In ons rechtspraktijk hebben we voornamelijk te maken met

 • Opstellen en inhoud van de Arbeidsovereenkomst
  • De werkgever is verplicht om in ieder geval de volgende informatie te vermelden in de arbeidsovereenkomst:
   • De naam en woonplaats van de werkgever en werknemer
   • De plaats waar de werkzaamheden worden verricht
   • De functieomschrijving
   • De datum van indiensttreding
   • De duur van de overeenkomst
   • De arbeidsuren per dag of per week
   • Het loon en de termijn van uitbetaling
   • Het vakantiegeld
   • Het aantal vakantiedagen
   • De opzegtermijn
   • De duur van een eventuele proeftijd
   • De cao indien van toepassing
   • Al dan niet Pensioen
  • Geldigheid Concurrentiebeding en relatiebeding
   • Werknemers worden zich hiervan met name bewust na het einde van de arbeidsovereenkomst
   • De werknemer die gebonden is aan een concurrentiebeding mag gedurende een overeengekomen periode bijvoorbeeld niet werkzaam zijn bij een concurrent van de werkgever of voor zich zelf (bijvoorbeeld als zzp-er) als concurrent van zijn voormalig werkgever naar buiten treden. De formulering van het beding moet aan een aantal eisen voldoen wil het effect sorteren. Zo moet een goed concurrentiebeding in ieder geval vermelden welke concurrerende activiteiten verboden zijn, hoe lang het beding duurt, de afstand tussen ex-werkgever en concurrent (geografische beperking) en de boete bij overtreding
   • De werknemer die gebonden is aan een relatiebeding is het verboden om gedurende een bepaalde tijd werkzaam te zijn bij of werkzaamheden te verrichten voor klanten en/of relaties van de ex-werkgever. Belangrijk is om duidelijkheid te verschaffen over wie de klanten en relaties zijn. Het is verstandig om een lijst met klanten en relaties bij het beding te voegen. Een goed beding vermeld daarenboven de duur van het beding en de boete bij overtreding
  • Einde arbeidsovereenkomst
   • Hoe komt er een einde aan de arbeidsovereenkomst. Eindigt die van rechtswege of moeten er acties worden ondernemen. Loopt het ontbindingsverzoek via het UWV of via de kantonrechter? Welke weg moet ik kiezen en is de voorgenomen opzegging/beëindiging wel rechtsgeldig?
  • Ontbinding door kantonrechter
   • De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst alleen ontbinden als één van de in artikel 7:669 lid 3 BW genoemde gronden zich voordoen
  • Vaststellingsovereenkomst
   • Een veel voorkomende manier om de arbeidsovereenkomst (tussentijds) en in goed overleg te beëindigen is de vaststellingsovereenkomst. In het arbeidsrecht ook wel beeindigingsovereenkomst genoemd. Alle afspraken die de werknemer en werknemer maken over de (tussentijdse) beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden hierin opgenomen. Vanwege de verrijkende rechtsgevolgen is het belangrijk om deze vaststellingsovereenkomst te laten opstellen of te laten beoordelen door een deskundige.
  • Loonvordering
   • De werkgever is verplicht het overeengekomen loon tijdig te voldoen. Blijft de werkgever daarmee in gebreke dan kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden naast het achterstallige loon ook een wettelijke verhoging en de wettelijke rente vorderen. Om je rechten veilig te stellen is het raadzaam om tijdig een jurist in te schakelen in een dergelijk geval.

ONZE BELOFTEN:

Informeel
Deskundig
Betaalbaar
Klantgericht
Daadkrachtig
Hoge betrokkenheid
Erik Ottow