Regelt uw Recht

phone icon06 53 91 55 16
divider

Algemene Voorwaarden OTTOW Juristen

separator

Artikel 1: Algemeen

1.1   OTTOW Juristen is een eenmanszaak die wordt gedreven door mr. F.W. Ottow te Nes.
1.2   Het doel is het uitoefenen of het doen uitoefenen van de rechtspraktijk onder andere door middel van het geven van juridisch advies en het verlenen van juridische bijstand, zowel in als buiten rechte.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht alsmede aanvullende en/of vervolg opdrachten, tussen een opdrachtgever en OTTOW Juristen, hierna ook te noemen: “opdrachtnemer’.
2.2   De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de opdrachtnemer werkzaam zijn of door hem worden ingeschakeld.
2.3   De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3: De opdracht

3.1   De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door OTTOW Juristen schriftelijk is aanvaard, dan wel OTTOW Juristen met de uitvoering daarvan op een voor opdrachtgever kenbare wijze is aangevangen.
3.2   Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer is gerechtigd om zonder opgaaf van reden de overeenkomst van opdracht door middel van een schriftelijke opzegging, tussentijds te beëindigen. Opdrachtnemer behoudt in geval van tussentijdse beëindiging aanspraak op betaling van de tot dan toe verrichte werkzaamheden, op betaling van de werkzaamheden voortvloeiende uit de beëindiging alsmede op betaling van verschotten en andere kosten van of aan derden.
3.3   Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van door de opdrachtnemer in te schakelen derden ligt bij de opdrachtnemer, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
3.4   De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
3.5   De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

 

Artikel 4: Honorarium, verschotten, declaratie en betaling

4.1   Voor de uitvoering van een overeenkomst van opdracht is de opdrachtgever verschuldigd het honorarium, vermeerderd met verschotten, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2   Opdrachtnemer is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
4.3   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het geval van fixed price, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd maal het voor de opdracht geldende uurtarief (exclusief btw). De bestede tijd wordt in tijdseenheden van minimaal 5 minuten geschreven en gedeclareerd.
4.4   De belaste en onbelaste verschotten bestaan uit de kosten die in het kader van de opdracht door OTTOW Juristen ten behoeve van de opdrachtgever moeten worden gemaakt. Dit betreft onder andere griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels.
4.5   Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk door OTTOW Juristen te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te reclameren vervalt. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
4.6   De opdrachtgever is gehouden de door OTTOW Juristen verzonden declaratie(s) binnen  14 dagen na factuurdatum te voldoen. Betaling dient te geschieden op de wijze zoals op de factuur vermeld.
4.7   Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen 14 dagen na factuurdatum voldoet, is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente alsmede een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van de hoofdsom.
4.8   Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening uit welke hoofde dan ook.
4.9   OTTOW Juristen is gerechtigd de voor opdrachtgever bestemde declaratie(s) te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van OTTOW Juristen.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1   De aansprakelijkheid van OTTOW Juristen voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt.
5.2   De aansprakelijkheid van OTTOW Juristen voor directe schade zal in geen geval meer bedragen dan het in rekening gebrachte honorarium voor de geleverde dienst in de desbetreffende zaak en te allen tijde en in alle gevallen beperkt zijn tot een maximum van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend en vijfhonderd euro en nul eurocent). In het geval van een juridisch abonnement is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het maandbedrag van het abonnement, met een maximum van € 2.500,00 (zegge: tweeduizend en vijfhonderd euro en nul eurocent).
5.3   Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde omzet/winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is onder alle omstandigheden uitgesloten.
5.4   Bij het inschakelen van derden is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5   Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden eveneens ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer wordt ingeschakeld en in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
5.6   Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens OTTOW Juristen in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
5.7   De overeenkomst van opdracht houdt een inspanningsverplichting in voor de opdrachtnemer. OTTOW Juristen kan nimmer gehouden worden tot het behalen van een bepaald resultaat of aansprakelijk zijn voor het (niet) behalen van een bepaald resultaat.

 

Artikel 6: Bewaarplicht

6.1   OTTOW Juristen is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

 

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1   Op deze algemene voorwaarden en alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
7.2   Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de tussen partijen gesloten  overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

 

Artikel 8: Nietigheid of vernietigbaarheid

8.1   De nietigheid, vernietigbaarheid en/of de onverbindendheid van één der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.