Incassokosten: nuance op de 14-dagen brief

Vanaf het moment dat op 1 juli 2012 de Wet Incassokosten van kracht is geworden, is een consument pas de wettelijke incassokosten verschuldigd na een aanmaning met een zogenaamde 14-dagen brief. In deze brief dient de consument er kort gezegd op te worden gewezen dat wanneer betaling binnen 14 dagen nadien uitblijft hij de wettelijke incassokosten is verschuldigd. De hoogte van de incassokosten wordt berekend volgens een vastgelegde staffel en dient expliciet in de 14-dagen brief te worden genoemd.

De grote vraag die keer op keer rees, was wanneer de 14-dagen termijn aanvangt: veertien dagen na verzending van de brief, veertien dagen na dagtekening van de brief, of veertien dagen na de datum van de poststempel.

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 25 november 2016 hierover een uitspraak gedaan: (bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2704)

Een voor de incassopraktijk relevante overweging ter zake de 14-dagen brief is dat de Hoge Raad heeft bepaald dat de 14-dagen termijn gaat lopen vanaf de dag nadat de consument de brief heeft ontvangen. De door de incassopraktijk veel gebezigde term “betaling binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief” volstaat daarmee niet meer.

Heeft de schuldenaar niet minimaal 14 dagen de tijd gekregen om de hoofdsom te voldoen, dan heeft dit tot gevolg dat de gevorderde incassokosten niet verschuldigd zijn. Bij betwisting van een tijdige ontvangst door de schuldenaar dient de schuldeiser aannemelijk te maken op welke dag de schuldenaar de brief heeft ontvangen en derhalve op welke dag de 14-dagen termijn is gaan lopen.

De rechter zal indien nodig de vereisten rondom de 14-dagen brief ambtshalve toetsen. Zorgvuldigheid van de schuldeiser bij het opstellen en verzenden van de 14-dagen brief is dus gewenst.

Teneinde een discussie over de datum van verzending en datum van ontvangst te voorkomen is de aloude aangetekende verzending een optie. Ook behoort het tot de mogelijkheden de termijn in de 14-dagen brief te stellen op bijvoorbeeld 3 weken, waarmee aannemelijk wordt dat de schuldenaar in ieder geval 14 dagen de gelegenheid heeft gehad zijn betalingsverplichtingen na te komen.


Heeft u vragen over het op juiste wijze opstellen van uw 14-dagen brief of wilt u deze laten opstellen en verzenden door een ervaren incassojurist, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met mij op via telefoonnummer 06 53 91 55 16 of via info@ottowjuristen.nl